Partnerschappen

Partnerschappen

De activiteiten van Janssen in België strekken zich uit over verschillende domeinen. Onderzoek en ontwikkeling, het opzetten van klinische studies, productie en distributie, het toegankelijk maken van onze behandelingen en het verbeteren van de zorg, … Elke stap van de waardeketen hebben we in huis. Dat vertaalt zich op het terrein in tal van partnerschappen en een continue dialoog.

Onze strategische samenwerkingen en partnerschappen binnen het Life Sciences ecosysteem zijn gericht op continue innovatie in België. We werken samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen en ziekenhuizen, nemen deel aan publiek-private samenwerkingen en stimuleren innovatieve start-ups en scale-ups. Verder gaan we ook in dialoog met zorgprofessionals, overheden en beleidsmakers om onze innovaties tot bij de patiënt te brengen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te garanderen.


Samen met al deze actoren werken we samen rond diverse thema’s zoals het vroeg vertalen of ondersteunen van innovatieve ideeën naar start-ups, het stimuleren van nieuwe therapeutische ontwikkelingen zoals cel- en gentherapie en de voorbereiding op bepaalde belangrijke evoluties zoals thuiszorg. We bekijken technologische ontwikkelingen zoals wearables en apps om patiënten beter vanop afstand op te volgen. Door de toenemende digitalisering in het zorgproces zijn we steeds beter in staat om informatie inzichtelijk te maken. Denk hierbij aan de interpretatie van persoonlijke gezondheidsgegevens die ervoor zorgt dat we ziektes vroeger kunnen detecteren. Op basis van kunstmatige intelligentie kunnen we bovendien ook grote tendensen vaststellen. Dit is een belangrijke evolutie die zal leiden tot nog betere preventie en vroegtijdige detectie, gerichtere diagnostiek en gepersonaliseerde behandelingen. Kortom: de wetenschappelijke en technologische vooruitgang vergt aanpassingen van het systeem en het is onze opdracht om deze omwenteling samen met andere actoren binnen het zorgstelsel waar te maken.


Naast het werken aan concrete oplossingen voor de gezondheidszorg werken we intensief samen met andere bedrijven, NGO’s, overheden en scholen aan brede maatschappelijke thema’s. Een van die thema’s is meisjes in STEM (‘Science, Technology, Engineering & Mathmatics’), waar we in een breed consortium genaamd ‘Das Geniaal’ onze krachten bundelen. In dit consortium zitten achttien Belgische bedrijven en organisaties die kinderen en jongeren tussen tien en veertien jaar oud willen inspireren rond STEM. Ze laten kinderen, ouders en leerkrachten kennismaken met echte ‘STEM-helden’: mensen die een STEM beroep uitoefenen en jongeren inspireren.

Partnerschappen doorheen de gehele waardeketen
Bij Janssen zijn we ervan overtuigd dat samenwerking de sleutel is tot het oplossen van al deze toekomstige uitdagingen. Als wereldwijd gezondheidsbedrijf zijn we er trots op een belangrijk deel uit te maken van het Belgische Life Sciences ecosysteem waarin elke speler zijn eigen en unieke rol heeft. Ons land wordt vaak als pharma valley omschreven, omdat ze ondanks haar bescheiden grootte wel de volledige biofarmaceutische waardeketen huisvest, onder meer dankzij de aanwezigheid van bedrijven zoals Janssen. Dit maakt van België een voorloper op het gebied van innovatie. Recent werd dit nog bevestigd in het kader van het European Innovation Scoreboard 2021, waar België als één van dé Innovation Leaders werd bekroond.1 Volgens dit rapport zijn twee van de belangrijke verklaringen het aantrekken van (buitenlands) talent en de hoge investeringsgraad in R&D. Het is cruciaal dat we als land innovatie blijven ondersteunen én aantrekken zodat we onze leidende rol binnen de Europese Unie kunnen behouden.


Binnen het sterke Life Sciences ecosysteem is er een grote verscheidenheid aan publieke en private partijen aanwezig om mee samen te werken. Denk aan artsen en zorgverleners, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, universiteiten, onderzoeksinstellingen, start-ups en scale-ups, gevestigde bedrijven, overheden en beleidsmakers. Janssen heeft als ambitie om over de ganse waardeketen duurzame relaties met haar partners te behouden en verder uit te bouwen. Om een relevante bijdrage te leveren aan het verbeteren van de gezondheid van patiënten en de veerkracht van onze samenleving als geheel, gaan we actief op zoek naar deze partnerschappen en investeren wij stevig in het hoogwaardige Belgische ecosysteem. Samen denken we na over de manieren hoe we in de toekomst innovatieve oplossingen of nieuwe technieken kunnen inzetten doorheen het hele productieproces, van laboratorium tot de patiënt. Wij doen dat om tot een weerbare en efficiënte gezondheidszorg te komen. Dit is de kern van onze visie en we doen dit op verschillende manieren.


Onze samenwerking met academische instellingen 
Een cruciaal onderdeel van ons innovatiemodel is de nauwe samenwerking met academische ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstellingen. Met verschillende van deze partners hebben we innovatiecharters ondertekend. Een innovatiecharter is onderdeel van een initiatief om meer kennis en expertise uit te wisselen, wetenschappelijk talent te stimuleren en innovatieve ontwikkelingen sneller tot bij de patiënt te brengen. Zo blijven we inzetten op innovatie in de opzet en uitvoering van klinische studies, stimuleren we onderzoek naar kanker en nanomedicijnen, zetten we in op slimme productiemethoden en hanteren we data sciences en artificiële intelligentie binnen het wetenschappelijk onderzoek om zo onder andere het zorgpad van de patiënt te verbeteren. 

“Om tot de beste uitkomsten te komen hebben we elkaar nodig. We zijn allemaal elementen van één grote puzzel."

Werner Verbiest

Strategic Alliance Manager

Innovative Medicines Initiative, partnerschap op Europees niveau

COVID-19: CARE Consortium  

Werner Verbiest: "Janssen als bruggenbouwer"

JLABS, onze incubator voor start-ups

België heeft ook een enorme rijkdom op vlak van start-ups. JLABS is één van onze manieren om deze innovatie in het veld te stimuleren. JLABS is een netwerk van open innovatie-incubators voor gezondheidswetenschappen en biedt startende bedrijven actief op dit domein toegang tot de instrumenten die ze nodig hebben om hun ideeën van concept tot commercialisering te brengen. Onze medewerkers ondersteunen hiermee innovators in de Life Sciences sector en nemen hindernissen voor hen weg door de toegang tot infrastructuur, de wetenschappelijke gemeenschap en gespecialiseerde expertise te verbeteren. JLABS heeft nu in totaal 12 locaties, elk met een gevarieerd aanbod aan state-of-the-art apparatuur, prototypelaboratoria en een jaar-vullend curriculum voor innovators dat gericht is op commerciële en zakelijke ontwikkeling. Onze site in Beerse huisvest "JLABS@BE", de eerste Europese vestiging binnen het netwerk. JLABS is een "no-strings-attached" model, hetgeen betekent dat ondernemers vrij zijn om hun wetenschap te ontwikkelen met behoud van hun intellectuele eigendom. Ook in hoofdstuk 5 vindt u in het kader van circulaire economie voorbeelden terug van onze samenwerking met innovatieve start-ups. 


Ons overlegmodel met overheden

De toename van het aantal chronisch zieken, een verhoogde aandacht voor preventieve zorg, het belang van geïntegreerde en multidisciplinaire zorgtrajecten, de digitalisering en zorg op afstand, de komst van nieuwe cel- en gentherapieën, … Onze gezondheidszorg staat de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van ons zorgstelsel zijn belangrijke aandachtspunten voor Janssen en we vinden het een gezamenlijke opdracht van alle actoren binnen het zorgstelsel om hier antwoorden op te formuleren. Ons bedrijf is daarom voorstander van een overlegmodel met overheden en beleidsmakers rondom bepaalde zorg gerelateerde, maatschappelijke thema’s. U leest er meer over in de hoofdstukken 6en 8.