Hoe we werken aan waardegedreven zorg

Hoe we werken aan de zorg van de toekomst

Als innovatief gezondheidsbedrijf is het onze missie om bij te dragen aan een duurzame, efficiënte en toekomstbestendige gezondheidszorg. Dit is een gemeenschappelijke opdracht die we graag opnemen met alle betrokken partners binnen het zorgstelsel. Nadat we een nieuwe behandeling voor de patiënt ontwikkelen en deze vervolgens voor hen beschikbaar wordt, blijft Janssen onderzoek uitvoeren om onze geneesmiddelen, therapieën en vaccins nog beter en gerichter in te zetten in de dagelijkse praktijk. Zo leveren ze maximale gezondheidsvoordelen op en kunnen we de invloed op onze gezondheidszorg en de maatschappij opvolgen, onderbouwen en nog verder verhogen. Door bovendien intensief samen te werken met tal van externe partners rondom de belangrijkste evoluties binnen de zorg, willen we er gezamenlijk voor zorgen dat de patiënt toegang heeft tot de nieuwste innovatieve ontwikkelingen, maar ook dat deze betaalbaar zijn. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Een vlotte en gelijke toegang tot de zorg voor alle patiënten gaat hand in hand met het realiseren van de best mogelijke uitkomst van een behandeling. Het verbeteren van de zorg voor de patiënt staat centraal, maar ook de impact op zorgverleners en de kosten voor de samenleving als geheel zijn belangrijke aandachtspunten. Daarom is het verhogen van de kwaliteit en de efficiëntie van onze gezondheidszorg bij uitstek een gezamenlijke ambitie. Deze uitdaging wordt steeds groter in een snel veranderend landschap, denk maar aan de vergrijzing en de stijging van het aantal chronische zieken. Tegelijkertijd zijn de middelen beperkt, waardoor de focus op doelmatige zorg (terecht) verder toeneemt. Gebaseerd op een aantal bouwstenen die we hieronder beschrijven, investeert Janssen in tal van projecten die aansluiten bij de gezondheidszorg van de toekomst. Dat doen we in een duurzaam partnerschap met onder andere zorgprofessionals en ziekenhuizen, technologiebedrijven en patiëntenverenigingen.


Gezondheid: een begrip met vele facetten

In een toekomstbestendig zorgsysteem dat focust op kwaliteit, gaan we op zoek naar de beste verhouding tussen kosten en uitkomsten van zorg. We kijken hierbij naar de volledige gezondheidsbeleving van de patiënt, dus niet alleen de biomedische uitkomsten, zoals bijvoorbeeld de grootte van een tumor, maar ook de uitkomsten over de kwaliteit van leven die de patiënt zelf belangrijk acht. Denk hierbij aan het opnieuw kunnen uitoefenen van hobby’s of weer aan de slag gaan na de behandeling. De bijbehorende kosten omvatten dan alles wat nodig is om die resultaten te behalen. Dat gaat niet alleen over de kosten van een chirurgische ingreep, de geneesmiddelen, de diagnostiek, een revalidatietraject, maar ook om maatschappelijke kosten zoals bijvoorbeeld arbeidsverzuim of – ongeschiktheid of de impact op een mantelzorger. Dankzij sommige behandelingen worden dan weer regelmatige ziekenhuisopnames en daarmee gepaard gaande zorgkosten vermeden. Zo hebben innovaties niet alleen een positieve invloed op het leven van de patiënt, maar realiseren ze ook toegevoegde waarde binnen het zorgsysteem en dragen ze bij aan de welvaart van het land.

“Een knappe realisatie van het voorbije jaar is de toediening van een aantal van onze geneesmiddelen in de thuisomgeving, terwijl deze voordien alleen in ziekenhuizen konden toegediend worden. We hebben ons ingezet om die samenwerking met artsen en ziekenhuizen te laten slagen, opdat patiënten ook tijdens de pandemie hun dagelijkse zorg konden blijven ontvangen.”

Willem-Jan Blok

Customer Strategy & Operations and Business Unit Director

€17 miljard

Naar verwachting stijgen de Belgische zorgkosten van 7,8 % van het bruto binnenlands product in 2019 naar 10,1 % van het bbp in 2040. Dit is een stijging van ongeveer € 17 miljard ten opzichte van 2019.1

De juiste zorg op de juiste plek 

Uit onderzoek is gebleken dat inzichten in de persoonlijke gezondheidsbeleving van patiënten, aangevuld met biomedische gegevens, zorgverleners kunnen helpen om behandelingen beter af te stemmen op de noden van de patiënt.2 Die inzichten helpen om in nauw overleg met de patiënt een antwoord te geven op de vraag welke behandeling op welk moment het beste is. Door de coronapandemie hebben een aantal trends zich ook sneller doorgezet. Zo kwam de digitalisering in een stroomversnelling. Contact op afstand met een zorgverlener via telecommunicatie behoort stilaan tot één van de standaard behandelopties. Bovendien hoeft een patiënt zich, dankzij digitale toepassingen, niet meer verplicht naar het ziekenhuis te verplaatsen. En ook de ontwikkeling om zorg bij patiënten thuis aan te bieden, als zij dit graag wensen, ondersteunen we ten volle. We denken dus niet alleen na over de behandeling zelf, maar ook over de manier waarop we onze gezondheidszorg zo goed mogelijk kunnen versterken en voorbereiden op deze nieuwe innovatieve ontwikkelingen. Daarom hebben we een aantal specifieke partnerschappen afgesloten met ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen en andere spelers binnen en buiten het zorgsysteem om evoluties met betrekking tot telemonitoring, thuishospitalisatie of geïntegreerde zorg verder gestalte te geven. Op die manier verbeteren we de zorg voor de patiënt, maar dragen we even goed ons steentje bij aan de ondersteuning van artsen en zorgverleners om hun taken op een zo duurzaam mogelijke wijze te kunnen vervullen. 


Een onderdeel van deze evolutie naar meer gepersonaliseerde zorg, is het goed gebruik van onze nieuwe behandelingen. Veiligheid en eenvoud van toediening zijn daarom centrale aspecten in ons onderzoek. Maar het gaat verder dan dat. Als de arts en patiënt samen beslissen over de behandelkeuze, verhoogt dit de betrokkenheid, tevredenheid en therapietrouw van een patiënt3. Informatie over medische en niet-medische uitkomsten van een nieuwe therapie of geneesmiddel geeft patiënten en artsen handvatten om tot een geïnformeerde beslissing te komen. De patiënt moet de regie van zijn eigen gezondheid in handen kunnen nemen. Daarom werken we bij Janssen in verschillende projecten samen met patiëntenorganisaties en zorgverleners om te leren wat er nodig is om patiënten goed te informeren en hoe wij daar als farmaceutisch bedrijf aan kunnen bijdragen. 

“Het organiseren van geïntegreerde zorg heeft altijd twee uitgangspunten: het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt en het verhogen van de doelmatigheid van de geleverde zorg. Om ervoor te zorgen dat innovatie breed toegankelijk wordt – en blijft voor patiënten, moeten we heel holistisch kijken naar de opbrengst ervan. Dit doen we zowel voor de patiënt – de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek – als voor de samenleving als geheel.”

Willem-Jan Blok

Customer Strategy & Operations and Business Unit Director

Meten is weten

Om te leren over de werking van onze behandelingen in de dagelijkse praktijk, maken we steeds vaker gebruik van zogenaamde real world data (RWD): gegevens die we verzamelen over de werkzaamheid en veiligheid van onze behandelingen, geneesmiddelen en vaccins bij gebruik in de dagelijkse praktijk. Dit doen we uiteraard met inachtneming van wet- en regelgeving met betrekking tot de privacy en andere rechten van de patiënt.


Door deze informatie op een gestandaardiseerde manier te verzamelen, kunnen we verschillende patiënten met dezelfde aandoening (geanonimiseerd) onderling vergelijken. Aan de hand van deze gegevens leren we meer over welk middel het beste werkt voor welke patiëntengroep en wat de beste behandelingsaanpak is. Samen met de ontwikkeling van diagnostische tests en biomarkers – instrumenten die artsen en zorgverleners helpen om de juiste behandeling op te starten – kunnen we de zorg verder verbeteren en personaliseren. Het verzamelen van gegevens om de keuzes van een behandelend arts of zorgverlener zo goed mogelijk te onderbouwen, laat ons toe om de kwaliteit en doelmatigheid van de gekozen zorg verder te verhogen. Uiteraard heeft dit een positieve invloed op de gezondheid van de patiënt. Maar ook binnen het zorgsysteem kan men zo steeds beter de juiste inschatting maken en gaan er geen middelen en kostbare tijd verloren.


Voorts is het nauwkeurig opvolgen van de resultaten van een behandeling belangrijk in het kader van de afspraken binnen zogenaamde risico delende conventies die farmaceutische bedrijven afsluiten met de overheid. De meest recente innovaties komen langs deze weg snel tot bij de patiënt terwijl de overheid de werkzaamheid kan opvolgen. De ontwikkeling van dergelijke nieuwe vergoedingsmodellen op basis van gezondheidsuitkomsten staat of valt dus met de juiste infrastructuur en know how omtrent het bijeenbrengen en interpreteren van deze real world data. Tenslotte biedt de verzameling van deze gegevens ons belangrijke inzichten die richting geven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) naar nieuwe behandelingen. De innovatiecyclus start als het ware opnieuw. 

SDG 3 & 10: Leesbaarheid bijsluiters 

Health Monitor & Happi huid App

COVID-19: Thuiszorg

Bronnen

  1. Duurzaamheid van het Belgische gezondheidssysteem, KCE Report 341A
  2. Van Os et al. (2005). Behandeling van depressie in de huisartsenpraktijk: de dokter als medicijn. Huisarts en Wetenschap, 48 (3), 95 – 101
  3. Lofland, J. H., Johnson, P. T., Ingham, M. P., Rosemas, S. C., White, J. C., & Ellis, L. (2017). Shared decision-making for biologic treatment of autoimmune disease: influence on adherence, persistence, satisfaction, and health care costs. Patient preference and adherence, 11, 947.
  4. Decuypere et al., PLoS One. 2017;12(6):e0179049. 
    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28614404/