Onze samenwerking met ziekenhuizen, artsen en de overheid

Onze samenwerking met artsen en ziekenhuizen is van vitaal belang om geneesmiddelen te kunnen ontwikkelen, aan te kunnen bieden en artsen te informeren over het goed gebruik van deze geneesmiddelen.

In Nederland werkt Janssen nauw samen met artsen en ziekenhuizen tijdens de klinische onderzoeksfases (zie ook het hoofdstuk 'Hoe we geneesmiddelen ontwikkelen') en ook wanneer nieuwe geneesmiddelen de markt bereiken (zie ook het hoofdstuk 'Hoe wij onze geneesmiddelen beschikbaar stellen aan patiënten'). Door het verstrekken van relevante informatie ondersteunen we artsen en patiënten in het juist voorschrijven en het juiste gebruik van onze middelen. Artsen en ziekenhuizen doen iedere dag ervaring op met de werkzaamheid en veiligheid van onze geneesmiddelen. Deze ervaring is voor ons van grote waarde, zowel om te blijven leren over bestaande geneesmiddelen, alsook om richting te geven aan nieuw geneesmiddelenonderzoek. De samenwerking met artsen en ziekenhuizen levert een belangrijke bijdrage aan betere geneesmiddelen voor patiënten.


We vinden transparantie over onze samenwerking met artsen en ziekenhuizen belangrijk. Daarom maakt Janssen de bedragen die wij betalen bij onze samenwerking met ziekenhuizen en artsen, zogenaamde waardeoverdrachten (Transfers of Value), transparant via het Transparantieregister Zorg. Ten eerste rapporteren wij hierin het totaalbedrag aan betalingen die wij doen aan ziekenhuizen en artsen voor onderzoeksgerelateerde werkzaamheden (€12,3 miljoen in 2018). Onze investeringen in onderzoeksgerelateerde werkzaamheden bieden financiële ondersteuning aan artsen en zorginstellingen tijdens de planning of uitvoering van (niet-)klinische en/of niet-interventionele studies. Deze financiële ondersteuning bestaat uit vergoedingen voor verrichte werkzaamheden, beurzen en reis- en verblijfkosten.

77%

77% van de waardeoverdrachten van Janssen in 2018 werd besteed aan onderzoeksgerelateerde werkzaamheden (€ 12,3 miljoen).

23%

In 2018 werd 23% van de waardeoverdrachten van Janssen aan Nederlandse zorgprofessionals, waaronder ook patiëntenorganisaties, besteed aan nascholings- en promotieactiviteiten (€ 3,7 miljoen).

Zorginstellingen zoals ziekenhuizen ontvingen het grootste deel van deze waardeoverdrachten.(88%, €14,1 miljoen) De rest ging naar zorgprofessionals (7%, €1,1 miljoen) en patiëntenorganisaties (5%, €0,8 miljoen).

Transparantie over waardeoverdrachten 

€ 16 miljoen

Totaal

Ten tweede rapporteren wij onze financiële ondersteuning aan professionals in de gezondheidszorg, waaronder ook patiëntenorganisaties. We financieren (gedeeltelijk) het bijwonen van wetenschappelijke bijeenkomsten en conferenties, het verlenen van adviesdiensten aan ons bedrijf, het organiseren van nascholingsactiviteiten door zorginstellingen (zoals door ziekenhuizen en artsen georganiseerde bijeenkomsten, congressen e.d.) of andere specifieke projecten. Dit gebeurt in veel mindere mate en deze waardeoverdrachten bedroegen in 2018 €3,7 miljoen (voor details zie de onderstaande grafiek).


Wij publiceren onze financiële ondersteuning aan professionals in de gezondheidszorg (€3,7 miljoen in 2018) volgens de eisen die de Stichting Code voor Geneesmiddelenreclame (CGR) daarvoor heeft vastgesteld. 28 Deze cijfers zijn terug te vinden in een centraal transparantieregister dat wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Transparantieregister Zorg. 29  


Wij zijn verplicht om dienstverlenings- en sponsorrelaties te vermelden als de betreffende zorgverleners, -instellingen en bedrijven in één kalenderjaar meer dan € 500,- (in geld of in natura) van Janssen ontvangen.30 Het publiek kan dit transparantieregister online raadplegen. Ook onze samenwerking met patiëntenorganisaties, zoals beschreven in het hoofdstuk 'Hoe onze geneesmiddelen waarde toevoegen voor patiënten' maakt deel uit van de registraties in het transparantieregister (€0,8 miljoen in 2018).


Janssen werkt samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om informatie over geneesmiddelen transparanter, makkelijker vindbaar en beter toegankelijk te maken voor patiënten.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een brede beweging gestart om verbeteringen in de zorg te faciliteren. Deze beweging streeft naar meer transparantie, minder regeldruk, standaardisering van informatie en het stimuleren van innovatie. Janssen werkt ook aan deze thema's en zal er de komende jaren aan blijven werken, op zowel nationaal als Europees niveau


Door de informatievoorziening anders te organiseren, willen we onze informatie begrijpelijker en toegankelijker maken voor patiënten en zorgverleners. Janssen maakt daarom gebruik van de nieuwe toolkit van het CBG om de bijsluiters van geneesmiddelen begrijpelijker te maken.


Daarnaast ondersteunt Janssen de recente pilot van het CBG en ZorgInstituut Nederland (ZIN) om de toegang tot innovatieve geneesmiddelen te versnellen. Samen met verschillende universiteiten leiden het CBG en Janssen het Regulatory Science Network Nederland (RSNN), een netwerk van deskundigen uit het bedrijfsleven, de academische wereld, overheden en het bredere regelgevende veld. De missie van het netwerk is het bevorderen van een efficiënt en effectief regelgevend systeem dat de ontwikkeling en de goedkeuring van geneesmiddelen ondersteunt en de toegang ertoe en het juiste gebruik ervan helpt verbeteren.


De samenwerking van Janssen met ziekenhuizen en de overheid om nieuwe geneesmiddelen beschikbaar te maken voor patiënten wordt beschreven in het hoofdstuk 'Hoe wij onze geneesmiddelen beschikbaar stellen aan patiënten'.